Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

nanosecond
21:00

July 06 2015

nanosecond
19:45

Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z Tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.

— Agnieszka Dygant
Reposted fromabcdefg abcdefg viapathogen pathogen
nanosecond
19:45
Czasem jedyne, co można dla kogoś zrobić, to być.
— sir Terry Pratchett
Reposted fromredshadow redshadow viapathogen pathogen
nanosecond
19:45
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
Reposted fromemsik emsik viapathogen pathogen
nanosecond
19:43
nanosecond
19:38
4547 d69e
Reposted fromnazarena nazarena
nanosecond
19:37
8307 0541
Reposted frompannakreatura pannakreatura vialambadada lambadada
19:27
7556 4db9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
nanosecond
19:25
1982 2bf3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nanosecond
19:23
nanosecond
19:17
4540 635a 500
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viafeliscatus feliscatus
nanosecond
19:13
nanosecond
19:11
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus
nanosecond
19:10
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viajuhasowa juhasowa

July 05 2015

nanosecond
11:46
nanosecond
11:44
3546 022b
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapannakies pannakies

July 04 2015

nanosecond
18:26
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viashedevil shedevil
nanosecond
18:24
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool
nanosecond
18:23
8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashedevil shedevil
nanosecond
18:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl